Almindelige bestemmelser for leje af depotrum/pulterrum

§1 – Det lejede

 • 1.1 Ved nærværende aftale får lejer ret til at opbevare gods i et nærmere angivet depotrum/pulterrum. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor det lejede depotrum/pulterrum, udover tilkørselsforhold og aflæsningsplads.
 • 1.2 Indflytning i pulterrummet/depotrummet kan påbegyndes kl 10.00 ved lejemålets startdato.
 • 1.3 Leje af depotrummet/pulterrummet og opbevaringen af gods sker på de vilkår, som fremgår af kontrakten/lejeaftalen, samt af nærværende almindelige bestemmelser.

§2 – Det lejedes anvendelse

 • 2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må således ikke opbevares ildelugtende, letfordærvelige varer som eksempelvis madvarer, foder m.v., ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede depotrum/pulterrum.
 • 2.2 Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra det lejede uden særskilt aftale med udlejer.
 • 2.3 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods i det lejede depotrum/pulterrum. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin o. lign.
 • 2.4 Lejer skal holde orden og behandle det lejede forsvarligt. Lejer har kun krav på adgang til den bygning på ejendommen hvor lejers rum findes.
 • 2.5 Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede depotrum/pulterrum.
 • 2.6 Rygning er forbudt indendørs, og brug af åben ild er strengt forbudt på hele området. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • 2.7 Støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulempelse af personale eller personer på området er ikke tilladt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • 2.8 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes har lejer ingen fremlejeret eller afståelsesret.
 • 2.9 Lejer må ikke tilslutte strømforbrugende maskiner/instrumenter til stikkontakt i lokalet.

§3 – Risiko og forsikring

 • 3.1 Opmagasinerede effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring. Lejer opfordres til at informere eget forsikringsselskab om yderligere adresse for egen indboforsikring.
 • 3.2 Opbevaring af effekter sker for lejers egen regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk mv. Udlejer sørger dog for at bygningen er tilmeldt en muse- og rottesikringsordning ved anerkendt firma.
 • 3.3 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, eller for skader på tredjemands effekter, såfremt skaden kan henføres til lejer, eller brugere, som lejer har givet adgang til det lejede depotrum / pulterrum.

§4 – Adgangsbestemmelser for det lejede

 • 4.1 Lejer har adgang til det pågældende depotrum/pulterrum/opbevaringsrum via hoveddør med talkodelås. Ved underskrift af lejekontrakt udleveres kode til lås på hoveddør. Denne kode er strengt personlig og må ikke overdrages til tredjemand af lejer. Når en lejer fraflytter bygningen, ændrer udlejer denne kode, og meddeler den nye kode til øvrige lejere. Aktuel kode kan altid rekvireres hos udlejer ved fremvisning af original underskrevet lejekontrakt.
 • 4.2 Det påhviler enhver lejer at forlade bygningen med aflåst hoveddør.
 • 4.3 Der er adgang alle ugens dage fra kl. 7.00 til 20.00, eller efter aftale.

§5 – Adgang til og tilsyn med det lejede

 • 5.1 Det lejede depotrum/pulterrum/opbevaringsrum overtages af lejer i rengjort og ryddeliggjort stand uden fejl og mangler. Lejer har pligt til at rette henvendelse til udlejer såfremt det lejede ikke lever op til disse krav.
 • 5.2 Ved lejemålets påbegyndelse skal der underskrives en lejekontrakt. Der skal her kunne fremvises gyldig billedlegitimation med personnummerangivelse.
 • 5.3 Det lejede depotrum/pulterrum/opbevaringsrum aflåses af lejer med hængelås. Således er lejer selv ansvarlig for korrekt aflåsning.
 • 5.4 Udlejer forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til det lejede i lejeperioden, når forholdende kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m.
 • 5.5 Lejer må benytte de hjælpemidler udlejer stiller til rådighed. Lejer må ikke fjerne hjælpemidlerne fra ejendommen, og de skal stilles tilbage i samme stand efter endt brug.

§6 – Lejens størrelse, betaling og regulering

 • 6.1 Lejens størrelse fremgår af særskilt aftale.
 • 6.2 Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden, via fast bankoverførsel til udlejers konto; reg: 5057, konto: 0001004428, og er yderligere oplyst på lejekontrakten. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Dog sendes en mail eller SMS inden gebyret pålægges. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse hermed.
 • 6.3 Der fremsendes ikke særskilt opkrævning vedrørende leje.
 • 6.4 Lejen kan forhøjes årligt pr. 1. januar uden særskilt varsel med 3% af den umiddelbart før reguleringen gældende månedlige leje. Herudover kan udlejer med en måneds skriftlig varsel regulere lejen til den leje, der er sædvanligt gældende for tilsvarende opbevaringsrum (markedslejen).

§7 – Lejers misligholdelse

 • 7.1 Ved forsinkelse af lejers betaling af leje med mere end 7 dage er udlejer berettiget til at forhindre lejers adgang til det lejede depotrum/pulterrum/opbevaringsrum.
 • 7.2 Ved lejerestance med mere end 14 dage er udlejer berettiget til at hæve lejeaftalen efter forudgående varsel.
 • 7.3 Ved ophævelse af lejeaftalen fra udlejers side er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet uaflåst.

§8 – Opsigelse

 • 8.1 Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges med minimum 1 måneds skriftligt varsel til ophør ved udgangen af en kalendermåned. Opsigelsen skal fremsendes skriftligt, på mail eller via sms.
 • 8.2 Lejeaftalen kan fra udlejers side frit opsiges med 1 måneds varsel til fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

§9 – Fraflytning og aflevering

 • 9.1 Det lejede fraflyttes og afleveres af lejer i ulåst, ryddelig og rengjort stand inden kl. 20.00 på fraflytningsdagen, dvs. sidste dag i måneden.
 • 9.2 Udlejer er berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktiske afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum 300 kr.
 • 9.3 Udlejer opbevarer løsøre, der forefindes i det lejede ved lejeperiodens udløb i 10 dage efter fraflytningsdagen, hvorefter udlejer er berettiget til at bortskaffe det efterladte løsøre.
 • 9.4 Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte flytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned samt en afgift på 150 kr. pr. overskreden dag indtil fraflytning.
 • 9.5 Det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Udlejer er berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden.

§10 – Tilbageholdsret og salgsfuldmagt

 • 10.1 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdsret i løsøre, der forefindes i det lejede på misligholdelsestidspunktet.
 • 10.2 Tilbageholdsretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav som udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse.
 • 10.3 Gods der opbevares i det lejede depotrum/pulterrum/opbevaringsrum på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.
 • 10.4 Lejer meddeler ved sin underskrift af nærværende aftale udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst mulig at bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede depotrum/pulterrum/opbevaringsrum. Provenuet af salget bruges til dækning af ethvert krav udlejer, måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Lejer afholder samtlige omkostninger ved bortsalget, dog minimum 500 kr.
 • 10.5 Udlejers rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at lejer ikke på trods af skriftligt påkrav herom opfylder sine forpligtelser overfor udlejer – herunder indbetaler skyldig leje – inden udløbet af den påkrævede fastsatte betalingsfrist samt af, at udlejer efter betalingsfristens udløb giver lejer 10 dages forudgående varsel om bortsalg.

§11 – Øvrige bestemmelser

 • 11.1 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.
 • 11.2 Lejer er til enhver tid forpligtet til at holde udlejer orienteret om sin adresse og emailadresse samt tlf. nr. Adresseændring og ændring af tlf. nr. med mere skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.
 • 11.3 Affald, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden vil blive bortskaffet for lejers regning.
 • 11.4 Det forudsættes, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer der er i besiddelse af nøgle til hængelås har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legimitation, eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.
 • 11.5 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke skal lejeaftalen betragtes som ophørt, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer andre lokaler hverken under ombygningen eller efter genopførelse.
 • 11.6 Lejeforholdet er i øvrigt omfattet af erhvervslejelovens ufravigelige regler.

§12 – Persondata

Nedenfor står nærmere forklaret, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger hos os.

Dette har til formål at sikre, at kunder/samarbejdspartnere overholdelse af reglerne omkring persondata, der findes i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR 2016/679) og den danske databeskyttelseslov.

  • 12.1 Dataansvarlig
   Den dataansvarlige er virksomheden:
Virksomhedens navn Mosegård, Holmstol ApS
Evt. kontaktperson Frede Lundgaard Madsen
CVR.nr.: 31497485
Adresse: Søndergade 66
Postnr.: 8883 Gjern
E-mail: Mosegaard.Holmstol@gmail.com
Telefon: Mobil: 24229953, Fastnet: 86875504

Det vil alene være personer med saglig grund og som har lovlig adgang til oplysningerne, der vil behandle dine personoplysninger. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

  • 12.2 Hvilke persondata behandles og med hvilket formål?
   Som led i opfyldelse af kontrakten/samarbejdet behandles almindelige persondata såsom: personnavn, adresse, e-mail, telefon.
   Formålet med behandling af personoplysninger sker som led i opfyldelse af kontrakten/ samarbejdet. Derudover kan vi behandle oplysningerne:

   • som led i overholdelse af gældende lovgivning
   • hvis det følger af tilstrækkelig legitim interesse eller
   • hvis virksomheden får samtykke til at behandle oplysningerne
  • 12.3 Hvorfra modtager vi oplysningerne?
   Vi behandler som udgangspunkt alene persondata, der er givet direkte fra kunden/samarbejdspartner, eller som er modtaget af offentlige myndigheder til overholdelse af kontrakten/samarbejdet.
  • 12.4 Opbevaring af persondata
   De oplysninger vi enten indsamler eller modtager opbevares både fysisk og elektronisk.
   Uanset opbevaringsmetoden vil de blive opbevaret sikkert, struktureret og fortroligt. Opbevaring vil ske fysisk på vores kontor, der kan aflåses. Digitalt vil opbevaring ske via computer, smartphone, tablets eller andet elektronisk udstyr, der alle er udstyret med en kode.
  • 12.5 Videregivelse af persondata
   Vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne, medmindre offentlige myndigheder kræver dette.
  • 12.6 Sletning af data løbende og ved ophør af samarbejde
   Ved ophør af samarbejde tager vi individuel stilling til hvert forhold, herunder om oplysningerne skal slettes med det samme eller opbevares for en kortere eller længere periode.
   Som udgangspunkt vil lejekontrakt og oplysninger blive destrueret straks. Hvis det er nødvendigt af hensyn til bogholderi, kan oplysningerne opbevares i 5 år efter endt samarbejde. Efter udgangen af det 5. år vil oplysningerne som det seneste blive slettet, medmindre anden lovgivning kræver opbevaring i en længere periode.
  • 12.7 Dine rettigheder
   Kunder/samarbejdspartnere har altid mulighed for at få oplyst, hvilke data vi behandler, hvor vi har dem fra, hvad vi anvender dem til og om andre eksterne får udleveret dine data.
   Derudover kan kunder/samarbejdspartnere altid rette henvendelse til os for at:

   • bede om adgang til dine data, få dem rettet, hvis de mener ikke er korrekte eller slettet om nødvendigt (eksempelvis hvis samtykke tilbagekaldes)
   • ret til at modsætte sig behandlingen af personoplysninger og få behandlingen begrænset
   • ret til at modtage de persondata, som vedkommende selv har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
   • indgive en klage over vores behandling af personoplysninger til datatilsynet (kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk)

   Uanset hvilket punkt henvendelsen drejer sig om, skal henvendelse ske til den dataansvarlige jf. pkt. 12.1. Den dataansvarlige vil herefter vende tilbage med et svar på, om betingelserne er opfyldt, og om anmodningen/indsigelsen i det konkrete tilfælde kan imødekommes.

   August 2018